KİTAPLAR

Açıklamalı ve Örnekli YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI

Sayfa Sayısı 335
Yayın Tarihi Aralık 2019
Kapak Türü Ciltli KapakSipariş için: www.vergiraporu.com.tr • Yatırım Teşvik Sistemleri
  • Ana Yatırım Teşvik Sistemi
   • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
  • Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi
   • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
  • Cazibe Merkezleri Programı
 • Yatırım Teşvik Belgesi Alma Süreci
 • Yatırım Tamamlama Vizesi İşlemleri
 • Teşvik Edilmeyen Yatırım Konuları
 • Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları
 • Destek Unsurları
  • KDV İstisnası
  • Gümrük Muafiyeti
  • Vergi İndirimi
  • Sigorta Prim Desteği(İşçi/İş veren)
  • Gelir Vergisi Stopaj Desteği
  • KDV İadesi
  • Yatırım Yeri Tahsis Desteği
  • Faiz veya Karpayı Desteği
  • Enerji Desteği
  • Nitelikli Personel Desteği
  • Hibe Desteği
  • Kamu Alım Grantisi
  • Sermaye Katkısı
  • Prosedür Azaltma Desteği
  • Özel Kur Değerlemesi
  • Hızlandırılmış Amortisman Uygulaması
  • Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti
  • Belediye Harç İstisnası
  • Damga Vergisi İstisnası


2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan ana yatırım teşvik sistemi, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 2012/1 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir. Türkiye'nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan ana yatırım teşvik sistemi, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak özel sektör temsilcisi kuruluşlar başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmıştır. Ana teşvik siteminin yanı sıra cazibe merkezleri programına ilişkin yatırım teşvik sistemi ve proje bazlı yatırım teşvik sistemi olmak üzere iki farklı yatırım teşvik sistemi de hayata geçirilmiştir.

Ana teşvik sisteminin uygulanmaya başladığı 2012 yılından günümüze kadar, teşvik siteminde hukuki, teknolojik ve idari önemli değişiklikler olmuştur. Bu süre zarfında;

 • Ana yatırım teşvik sistemini düzenleyen 19/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda; on sekiz Bakanlar Kurulu Kararı ve beş Cumhurbaşkanlığı Kararı ile köklü değişiklikler yapılmıştır.
 • Bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak yatırım teşvik uygulamalarına yönelik elektronik hizmetler yatırımcıların kullanımına sunulmaya başlanmış olup, bunun ilk adımı olarak, yatırım teşvik belgesi müracaat işlemleri de dahil tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütülebileceği Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) 02/07/2018 tarihinden itibaren kullanıma açılmıştır.
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrasında teşvik sistemlerinin uygulamasında görev alan pek çok bakanlıkta ve bu bakanlıklara bağlı birimlerde değişiklik yapılmıştır.

Gelinen noktada yatırım teşvik mevzuatı, faydalananlar ve uygulayıcılar açısından anlaması ve takip etmesi zor bir hal almıştır. Yapılan köklü değişimleri barındıran güncel kaynak ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak gayesi ile hazırlamaya gayret ettiğimiz Kitabımızın ilk bölümünde; yatırım teşvik sistemlerinin uygulamasına, bu teşvik sistemlerinin yatırımcılara sağladığı destek unsurlarına, yatırım teşvik belgesi alma sürecindeki tüm işlemlere, yatırım teşviki kapsamında olan ve olmayan yatırım konularına, yatırım tamamlama vizesi işlemlerine ilişkin detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Kitabın diğer bölümleri, teşvik mevzuatı kapsamında yatırımcılara sağlanan aşağıdaki destek unsurlarına ayrılmıştır. Her bir destek unsuruna ilişkin detaylı bilgi ve örnek vermeye gayret edilmiştir.

 • Katma değer vergisi istisnası,
 • Gümrük vergisi muafiyeti,
 • Vergi indirimi,
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği,
 • Sigorta primi işçi hissesi desteği,
 • Gelir vergisi stopaj desteği,
 • Faiz veya kar payı desteği,
 • Yatırım yeri tahsis desteği,
 • Katma değer vergisi iadesi,
 • Enerji desteği,
 • Özel kur değerlemesi uygulaması,
 • Hızlandırılmış amortisman uygulaması,
 • Geçici emlak vergisi muafiyeti,
 • Belediye tarafından alınan harçlara ilişkin istisna,
 • Damga vergisi istisnası.

Kitabın yatırım teşvik uygulamaları ve değişikler hakkında bilgi sahibi olmak, fırsat ve riskleri değerlendirmek, güncel durum konusunda fikir sahibi olmak isteyen tüm okuyucular için yararlı olacağı inancındayız.

Kitabı büyük bir titizlikle okuyup değerlendiren, gerekli öneri ve düzeltmeleri yaparak kitabın yayına hazır hale gelmesinde önemli katkılar sağlayan değerli meslektaşım Vergi Müfettişi Serhat YILMAZ’a çok teşekkür ederim.

Ayrıca, bu çalışmanın hazırlanması ve yayınlanması konusunda desteklerinden dolayı, Vergi Müfettişleri Derneğine en içten teşekkürlerimi sunarken; yayının yatırımcılara, yatırım danışmanlarına, meslek mensuplarına, ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olmasını dilerim.

Saygılarımla,

Ümit GÜNER

Pdf dokümanı yüklenemedi...Tekrar deneyiniz